תקנון הקתדרה - כיוונים

תקנון הקתדרה

תקנון הקתדרה – 2016-17 תשע"ז

צוות הקתדרה רואה חשיבות עליונה בשירות הלקוח ובשביעות רצונו. הנוהל המפורט להלן נועד למנוע אי הבנות, ולאפשר לנו לתת לכם את השירות הטוב והיעיל ביותר.

נהלים:

 1. שנת הפעילות מתחילה בתחילת חודש ספטמבר 2016 ומסתיימת בסוף חודש יוני 2017.
 2. תשלום. המשתתף יחויב החל מתאריך פתיחת הפעילות.
 3. הקתדרה שומרת לעצמה את הזכות שלא לפתוח פעילות בשל מיעוט נרשמים או מכל סיבה אחרת. במקרים כאלה יוחזר לנרשם מלוא התשלום ששולם.
 4. עלות החוגים אינה כוללת חומרים וספרי לימוד אלא אם צוין אחרת בפרסום.
 5. עלות הטיולים איננה כוללת כניסה לאתרים בתשלום וארוחות אלא אם צוין אחרת בפרסום.
 6. אין לעבור מפעילות לפעילות (וכן מקבוצה לקבוצה) ללא הסדרת ההעברה במשרדי הקתדרה.
 7. בהרשמה לפעילויות המשתתף או מי מטעמו מקבל על עצמו את האחריות להגיע לכל מועדי אותה פעילות.
 8. במקרה שמשתתף לא הגיע לפעילות אחת או יותר, אין הקתדרה מחויבת לספק לו פיצוי – כספי או סעד אחר, מעבר למפורט בנוהל ביטול הרשמה.
 9. במועדי המפגשים עלולים לחול שינויים עקב אילוצים בלתי צפויים. כמו כן עלול להיווצר מצב בו לא יתאפשר לקיים מפגש אף על פי שהייתה כוונה לקיימו. במקרה של היעדרות חד פעמית של מרצה, אנו שומרים לעצמנו את הזכות לקיים את ההרצאה במועד שנקבע עם מרצה מחליף. הזכות לשינויים שמורה. שינויים בלתי צפויים, אינם מהווים עילה להחזר כספי או לטענה כלשהי כלפי הקתדרה.
 10. הקתדרה באר שבע שומרת לעצמה את הזכות להכניס שינויים במתכונת הפעילויות, להוסיף או להחליף מדריך.
 11. הרשמה תיכנס לתוקפה עם ביצוע התשלום.
 12. הכניסה לפעילות מותנית בהרשמה ובתשלום מראש.
 13. מחיר חוג שנתי לוקח בחשבון חופשות וחגים.
 14. במהלך שנת הלימודים עשוי לחול שינוי במקום הלימוד עקב אילוצים בלתי צפויים. אין התחייבות לקיום הפעילות בכיתה מסוימת.

 

רישום לחוגים:

חוגים:
 1. משתתף הנרשם עד ה 15 לחודש יחויב בעבור חודש מלא. משתתף הנרשם לאחר ה – 15 לחודש יחויב בעבור חצי חודש.
 2. תשלום חד פעמי בסך 50 ₪ ייגבה מכל משתתף במועד ההרשמה לכל שנת הפעילות. דמי הרישום והטיפול יוחזרו במידה ופעילות לא תפתח
 3. חוג הנמשך עד 12 מפגשים: תשלום חד פעמי בסך 30 ₪ ייגבה מכל משתתף. דמי הרישום והטיפול יוחזרו במידה ופעילות לא תפתח
 4. במקרה של רישום למספר פעילויות, גובה דמי הרישום יקבע לפי הפעילות הארוכה מביניהם.
טיולים, הרצאות, קונצרטים ואירועי חוץ:
 1. דמי רישום לא ייגבו לטיולים, הרצאות, קונצרטים, פעילויות חד פעמיות ואירועי חוץ.
הנחות:
 1. רישום לחוג שני – 10% הנחה לחוג (הזול מבין השניים).
 2. רישום לחוג שלישי – מחיר מלא על החוג הראשון, 10% הנחה על החוג השני ו – 15% הנחה על החוג השלישי ואילך.
 3. סטודנטים זכאים להנחה של 10% ברישום לחוגים.
 4. הנחות נוספות יינתנו על ידי וענת הנחות, בכפוף להגשת בקשה בכתב, בצירוף צילום מלא של תעודת הזהות ומסמכים המעידים על הכנסות, מצב בריאותי וכד'.

 

נהלים וביטול הרשמה:

חוגים:
 1. בסדנאות, חוגים קצרים הנמשכים שניים עשר מפגשים ומטה:
 2. משתתף אשר יפסיק את השתתפותו שלא על פי נוהל זה או ייעדר ממפגשים בודדים מכל סיבה שהיא, לא יוכל לקבל את כספו בחזרה ו/או זיכוי לפעילויות אחרות.
 3. משתתף הפורש 30 יום או יותר, לאחר מועד תחילת החוג יחויב בדמי ביטול בסך 300 ש"ח וכן בדמי הרשמה וטיפול.
 4. ביטול השתתפות עד שני שיעורים – המשתתף לא יחויב בגין השתתפות אלא בדמי רישום וטיפול בסך 50 ₪.
  1. ביטול השתתפות עד שני שיעורים – המשתתף לא יחויב בגין השתתפות אלא בדמי הרשמה וטיפול בסך 30 ₪.
  2. משתתף הפורש 15 יום או יותר, לאחר מועד תחילת החוג יחויב בדמי ביטול בסך 150 ₪ דמי ביטול וכן בדמי הרשמה וטיפול.
 5. יחד עם זאת, במקרה של הפסקת פעילות עקב אילוץ בלתי צפוי, מיוחד וממושך, שאינו מאפשר השתתפות תקינה במשך שלושה שבועות לכל הפחות, יש לפנות מיידית למשרדי הקתדרה בכתב, ובצירוף מסמכים רלוונטיים. כל בקשה תיבדק לגופו של עניין. יש לשלוח את הבקשה מיד לאחר שאירע המקרה שגרם להפסקת הלימודים.
 6. בקשת ביטול הרשמה תוגש בכתב למשרד הקתדרה.
 7. המועד הקובע לטיפול הוא מועד קבלת הבקשה בכתב.

 

הרצאות:

 1. כרטיס המנוי הינו אישי. העברת מנוי תתאפשר רק לאחר מילוי טופס והסדרה במשרד הקתדרה.
 2. ביטול השתתפות לאחר מפגש ראשון – יחויב המבטל בתשלום ערך יחסי של מפגש אחד.
  • ביטול השתתפות לאחר מפגש שני – יחויב המבטל בתשלום מלא של שני מפגשים (לפי מחיר כרטיס בודד). החזר דומה לביטול מנוי עד מפגש שלישי.
  • ביטול השתתפות לאחר המפגש הרביעי – לא יהיה כל החזר כספי ו/או זיכוי לפעילות אחרת.
 3. משתתף אשר יפסיק את השתתפותו שלא על פי נוהל זה או ייעדר ממפגשים בודדים מכל סיבה שהיא, לא יוכל לקבל את כספו בחזרה ו/או זיכוי לפעילויות אחרות.
 4. יחד עם זאת, במקרה של הפסקת פעילות עקב אילוץ בלתי צפוי, מיוחד וממושך, שאינו מאפשר השתתפות תקינה, יש לפנות מיידית למשרדי הקתדרה בכתב, ובצירוף מסמכים רלוונטיים. כל בקשה תיבדק לגופו של עניין. יש לשלוח את הבקשה מיד לאחר שאירע המקרה שגרם להפסקת ההגעה לפעילות.

 

טיולים:

כללי:
 1. מנוי לסדרת טיולים כוחו יפה לשנת הפעילות בלבד.
 2. בשום מקרה, לא ניתן יהיה להמיר מנוי לא מנוצל משנים עברו לטיולים בשנת הפעילות הנוכחית.
 3. אין החזר כספי בגין היעדרות מטיולים בודדים ואף מסדרה שלמה (למעט מקרים המצוינים בסעיף 10).
 4. המנוי לסדרת טיולים ניתן להעברה למשתתף אחר מטעם המשתתף שנרשם בשל אי יכולתו לצאת לטיול בודד ו/או לסדרה שלמה. באחריות המשתתף להודיע מראש לרכזת פעילויות על השינוי השמי.
 5. כל הטיולים יצאו בשעה הנקובה בהתאם לפרסום אלא אם יצאה הודעה אחרת לכל משתתפי הטיול. מאחרים לא יהיו זכאים לטיול חלופי ו/או לכל זיכוי אחר.
 6. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעשות שינויים בתאריכים ובמסלולי הטיולים על פי תנאי מזג האוויר, התנאים בשטח, המלצות גורמי ביטחון ואילוצים נוספים.
 7. סדר הישיבה באוטובוס הוא ע"פ סדר העלייה. שורה ראשונה תשמש בעלי תפקידים ונכים ע"פ שיקול דעת המלווה. אין לשמור מקומות באוטובוס.
 8. עלות הטיולים איננה כוללת כניסה לאתרים בתשלום, ערכות שמע וארוחות אלא אם צוין אחרת בפרסום.
 9. בעת הרישום לטיולים תינתן עדיפות לחברי קתדרה ומנויים. רישום אורחים ו/או משתתפים חד פעמיים הינו בהתבסס על מקום פנוי, הודעה סופית תינתן לאורחים עד יום לפני מועד הטיול.
 1. הרשמה וביטול הרשמה:
 • כל ביטול הרשמה חייב להיעשות בכתב: בפקס, במייל או בדואר.
 • בעת ביטול ההרשמה לאחר הסיור הראשון בסדרה יחויב הנרשם בעלות סיור חד פעמי אחד בתוספת דמי ביטול וטיפול בסך 30 ₪.
 • החל מתום סיור שני בסדרה לא יינתן כל החזר על ביטולים.
 • במקרים של הפסקת השתתפות מסיבות בריאותיות ומיוחדות תוגש בקשה בכתב וכפוף להצגת אישורים מתאימים, תבדוק הקתדרה כל מקרה לגופו. יש לשלוח את הבקשה מיד לאחר שאירע המקרה שגרם להפסקת ההגעה לפעילות.
 1. השלמת סיורים:
  1. על אי השתתפות בסיור יש להודיע מראש לרכזת קתדרה – עד השעה 15:00 ביום שלפני הסיור. משתתף שלא הודיע מראש על היעדרותו הצפויה מסיור, לא יהא זכאי להשלמה ויחויב בסך 30 ₪  דמי ביטול.
  2. השלמת הטיולים תעשה על בסיס מקום פנוי בלבד, בתיאום עם משרד הקתדרה ועד שני טיולים בסדרה של שישה טיולים ומעלה. בסדרה של חמישה טיולים ומטה תתאפשר השלמה של טיול אחד. במעבר לסיורים מסוימים או פעילויות מסוימות, תיתכן תוספת תשלום.
  3. אין להעביר זכאות לכל אדם אחר ללא אישור מראש ובכתב מאת רכזת הקתדרה.
  4. בכל מקרה: אין להעביר זכאויות משנת לימוד אחת לשנה אחרת.
  5. מטייל אשר לא יגיע לטיול חלופי אשר אושר לו על פי בקשתו, לא יזוכה בטיול חלופי נוסף.

ביטוח:

הקתדרה ממליצה למטיילים לבטח את עצמם בביטוח תאונות אישיות, ביטוח רפואי ורכוש.

 

אירועי חוץ (אופרה, מחול והצגות):

 • הקתדרה מעניקה שירות של נסיעות מאורגנות למופעי חוץ מיוחדים שלא מגיעים לבאר שבע.
 • השתתפות בנסיעה מאורגנת של הקתדרה לאירועי חוץ כרוכה בתשלום עבור חבילת שירות הכוללת: כרטיס כניסה למופע, הסעה, ליווי מטעם הקתדרה והודעות מזכירות.
 • כל הנסיעות המאורגנות יצאו בשעה הנקובה בהתאם לפרסום אלא אם יצאה הודעה אחרת לכל משתתפי הטיול. מאחרים לא יהיו זכאים לטיול חלופי ו/או לכל זיכוי אחר.
 • ביטול השתתפות בנסיעה המאורגנת יתאפשר עד שבוע לפני מועד קיום הפעילות ובמקרה כזה יחויב המשתתף בסך 50 ₪ או 10% ממחיר החבילה (הסכום הגבוה מביניהם) – דמי ביטול.  בשל התחייבותנו בפני מוסדות התרבות, בשבוע המופע, לא יינתן כל החזר כספי או זיכוי על ביטולים.

 

הודעות לקתדרה:

יש לשמור עותק מכל מכתב הנשלח בדואר או בפקס וכן את אישור המשלוח. הקתדרה לא תתחשב בטענה שמכתב כלשהו נשלח בדואר או בפקס ולא הגיע,אלא בצירוף הוכחה לכך (כגון: אישור משלוח פקס, דף פירוט שיחות מ'בזק' או אישור על דואר רשום). אם לא תצורף הוכחה, הנושא יטופל בהתאם למועד הפנייה החדש. המועד הקובע הוא תאריך קבלת הפנייה בכתב במשרדי הקתדרה.

 • נהלים אלה תקפים לפעילות שהרשמתה בקתדרה בחברת כיוונים באר שבע לתקופת הפעילות תשע"ז 2016-17.
 • הזכות לשינויים שמורה.ט.ל.ח.
נגישות