תקנון רישום - כיוונים

מחלקת קהילה

תקנון רישום

תקנון רישום חוגים תשע"ט *   טל"ח/ יתכנו שינויים

**** תקנון של מחלקת ספורט – פרטים נוספים על חוגי אתנה בתחתית הדף בנפרד.

החיוב יתבצע באמצעות הוראת קבע בכרטיס האשראי בהתאם לחודשי הפעילות של החוג הנבחר.

התשלום מתבצע מראש עבור כל חודש פעילות, כאשר דמי רישום ביטוח ונלווים (במידה ויש) יחויבו במלואם עם התשלום של החודש הראשון. כמו כן, החיוב בראשון יכלול תשלום בגין החודש השוטף והחודש הבא אחריו.

הסכום הנקוב לאורך רישום זה עלול להתייחס לשנת פעילות מלאה. בפועל סכום החיוב יגבה בהתאם למועד הרישום ויילקחו בחשבון הנחות אחים, כפי שמופיע באישור ההרשמה בסוף תהליך הרישום.

* ניתן להגיע למוקד רישום בכיוונים על מנת לשלם במזומן /המחאות/ה. קבע בנקאית או תשלום מראש בכרטיס אשראי, בכתובת הדסה 56, עיר עתיקה באר שבע.

בימי א' ו-ג' בין השעות: 09:00-18:00
בימי ב', ד' ו-ה' בין השעות: 09:00-15:00

* כל בקשה של שינוי/ביטול ניתן  לפנות למוקד רישום ושרות לקוחות בטלפון 08-6290069

 

עיקרי התקנון:

1.שנת הפעילות תשע"ט תחל ביום ראשון, כ"ב אלול תשע"ט, 2/9/18 ותסתיים ביום ראשון, כ"ז בסיוון תשע"ט, 30/6/19. חלק מהחוגים ממשיכים ברצף גם בחודשים יולי ואוגוסט, בהתאם לדרישות החוג.

2. ניתן להגיע לשיעור ניסיון בחודש ספטמבר בלבד. החל מחודש אוקטובר, אין להיכנס לחוג ללא הרשמה מוקדמת והסדרת התשלום מראש על מנת למנוע אי נעימות מהמשתתף.

3. פתיחת כל חוג מותנית במספר מינימום של נרשמים.

4. במהלך שנת הפעילות עשויים לחול שינויים בימי/זמני הפעילות מסיבות שאינן תלויות בחברת כיוונים. הודעה על כך תימסר במסגרת החוג ו/או באמצעות מסרון ו/או באמצעות אתר האינטרנט של החברה ו/או באמצעות פייסבוק כיוונים.

5. החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל שיעורים במהלך השנה בגלל אילוצים כגון – מילואים, מחלה, אירוע עירוני וכו'. במקרה של היעדרות מדריך או ביטול חוג מסיבות טכניות, השיעור יושלם למשתתפים או שיבוצע החזר. אין התחייבות להחזר שיעורים ביום ובשעה הקבועים לחוג. תיאום מפגש חלופי יעשה ע"י המדריך.

6. מובהר כי לא יבוצע החזר כספי בגין היעדרות מכל סיבה שהיא. במידה והפעילות תופסק בשל כוח עליון, הכספים יוחזרו להורים ככל שיבוצע שיפוי לחברת כיוונים.

7. לחברה שמורה הזכות לבטל השתתפות של משתתף מסיבות של הפרת משמעת, הפרעה או דרישה מנומקת של המדריך.

8. על ההורים חלה החובה ללוות את ילדיהם עד למקום בו מתקיים החוג (כיתה, אולם, מגרש וכו') ולוודא כי המדריך מודע להגעתו של הילד.

9. איסוף הילדים בסיום הפעילות הינו באחריות ההורים, בלבד. איסוף באמצעות נציג אחר, מחייב הודעה מראש למדריך החוג.

10. הוצאת ילד במהלך הפעילות תיעשה רק במקרים חריגים ולאחר שהודעה על כך נמסרה מראש למדריך החוג.

11. נוכחות הורים נדרשת במהלך החוג כולו. יובהר, כי שהייתם של ההורים לא תהיה בחלל בו מתקיים החוג. ילד המבקש לצאת לשירותים במהלך החוג, ילווה לשם על ידי הוריו (על המדריך חל איסור לעזוב את הקבוצה, למעט מקרים חריגים, המאושרים על ידי הנהלת החברה).

 

רישום ותשלום חוגים:

12. הרישום לחוגים ייעשה על ידי מבוגר בלבד, בהצגת תעודת זהות, בה מופיע שמו של הנרשם לחוג/קורס.

13. חתימה על טופס רישום חוגים, כולל הצהרת בריאות/הסכמה על תקנון מקוון – חובה!

14. ההרשמה וההשתתפות בחוגי ספורט מסויימים מחייבת אישור רפואי של רופא והצהרת המשתתף (הורים לגבי קטינים), ואף במקרה של חוגים תחרותיים חובה על המשתתף לעבור בדיקת לב במכון בדיקות מוסמך. (הפרטים ימסרו ע"י המדריך).

15. מחיר החוג נקבע בחישוב שנתי, כאשר התשלום על חודש ספטמבר הינו 50% מעלות חודשית רגילה. המחיר לוקח בחשבון חופשות וחוגים (לוח חופשות מפורסם באתר כיוונים).

16. משתתף הנרשם עד ה 15 לחודש יחויב בעבור חודש מלא. משתתף הנרשם לאחר ה 15 לחודש יחויב בעבור חצי חודש.

17. לא ניתן לבצע רישום לחוג בחודש הפעילות האחרון.

18. דמי רישום: 30 ₪ לכל חוג.

19. בחוגי מאמאנט – באחריות הנרשמות לבצע רישום ותשלום של 25 ₪ דרך אתר מאמאנט.

20. החיוב בגין ביטוח, דמי רישום וציוד נלווה כגון תלבושות וחומרים (בהתאם לחוג), נגבה בנפרד.

21. החיוב עבור החוג מתבצע בראשית כל חודש עבור החודש השוטף.

22. החיוב הראשון יכלול תשלום בגין החודש השוטף והחודש הבא אחריו.

23. תשלום באמצעות הוראת קבע בכרטיס אשראי יתבצע באתר האינטרנט.

24. תשלום באמצעות חיוב מיידי באשראי, צ'קים, ה.קבע בנקאית או מזומן יתבצע במוקד רישום ושירות לקוחות בלבד.

25. במקרה של שינוי אמצעי תשלום לבקשת הלקוח, המצריך משיכת המחאות של הלקוח, יחויב הלקוח בדמי חיוב בעלות שוות ערך לגובה החיוב של חברת כיוונים ע"י הבנק.

26. יובהר כי חברת כיוונים רשאית למסור מידע אודות פרטי הרישום או כל מידע אחר הנוגע להתקשרות עמה למשלם ולו בלבד. בקשת מידע כנ"ל על ידי גורם אחר מחייבת אישורו בכתב של המשלם.

 

27. רישום ותשלום סדנאות בין 6-12 מפגשים :

  • מחיר הסדנה הינו מחיר קבוע לכלל המפגשים. אין אפשרות להירשם רק לחלק מן המפגשים.
  • לא ניתן להגיע לשיעור ניסיון ללא תשלום.
  • התשלום לסדנה יבוצע בעת ההרשמה, לא יישמרו מקומות ללא תשלום מראש !
  • פתיחת הסדנה מותנית במספר מינימום של נרשמים.
  • היעדרות במהלך הסדנה מכל סיבה, לרבות מחלה, נסיעות, חופשות וכיו"ב אינה מזכה בהחזר כספי או החזר שיעורים

 

ביטול השתתפות בחוגים:

28. הודעה על פרישה מחוג היא באחריותם הבלעדית של החניכים או של ההורים ולא של המאמן או המדריך (הודעה למדריך אינה מהווה הודעה על פרישה). לא יבוצע החזר תשלומים ללא הודעה על ביטול/פרישה מחוג במועד וחתימה על טפסי ביטול במוקד רישום ושירות לקוחות בלבד ( פרטי התקשרות בתחתית הטופס)

  • משתתף הפורש עד ה 15 בחודש יחויב בעבור חצי חודש. משתתף הפורש לאחר ה 15 לחודש יחויב בעבור חודש מלא.
  • משתתף הפורש 60 יום או יותר, לאחר מועד הרישום, יחויב בדמי ביטול בסכום השווה לשכר לימוד של חודש נוסף (מחיר מלא לפני הנחות). (לא כולל חוגי מאמאנט)
  • ניתן לפרוש ולקבל החזר עד לתאריך ה- 31.3.19. לאחר תאריך זה יחויב המשתתף בתשלום עד סוף שנת פעילות החוגים, אין החזרים רטרואקטיביים ולא יתקבל החזר בגין התקופה שלפני ההודעה בכתב על הביטול. (לא כולל חוגי מאמאנט)
  • פרישה בגין סיבות רפואיות תזכה את המשתתף בזיכוי להשתתפות בחוגי החברה ברגע ההחלמה או אפשרות להחלפת חוג מיידית.
  • החזרי כספים בגין ביטול/זיכוי יתבצעו תוך 45 ימי עסקים. בכל מקרה לא יוחזרו דמי רישום וביטוח.

29. אי הודעה על ביטול השתתפות בכתב ו/או אי הופעה לפעילות לא תהווה סיבה לביטול ההשתתפות והחזר כספים.

30. ביטול השתתפות בסדנאות :

 

• ביטול ההשתתפות בסדנה תתאפשר רק בהתאם לנהלים הבאים

• הודעה על פרישה מהסדנה – באחריותם הבלעדית של המשתתף. לא יבוצע החזר תשלומים ללא הודעה על ביטול/פרישה מהסדנה במועד וחתימה על טפסי ביטול במוקד רישום/ במתנ"ס.

• משתתף הפורש בטרם החלה הסדנה, יקבל החזר מלא.

• משתתף הפורש לאחר השיעור הראשון של הסדנה,  יקבל החזר של 75% מהסכום ששולם.

• משתתף הפורש לאחר השיעור השני בסדנה, יקבל החזר של 50% מהסכום ששולם.

• משתתף הפורש לאחר השיעור השלישי בסדנה, יקבל החזר של 25% מהסכום ששולם.

• ניתן לפרוש ולקבל החזר עד המפגש הרביעי בלבד (לא כולל).

• פרישה בגין סיבות רפואיות המונעות השתתפות בסדנה, תזכה את המשתתף בזיכוי מלא (בכפוף להצגת אישור רפואי)

• החזרי כספים בגין ביטול/זיכוי יתבצעו תוך 45 ימי עסקים.

• לחברה שמורה הזכות לבטל השתתפות של משתתף מסיבות של הפרת משמעת, חוסר הסתגלות מקצועית או דרישה מנומקת של המדריכ/ה. במקרה זה יבוצע החזר יחסי על המפגשים שטרם התקיימו.

 

ביטוח:

31. דמי ביטוח למשתתפים עד גיל 3 הינם 50 ₪.

32. משתתפים בגילאי 3-18, מבוטחים דרך ביטוח תאונות אישיות תלמידים.

33. דמי ביטוח למשתתפים מעל גיל 18 בחוגים ללא פעילות ספורטיבית הינם 70 ₪

34. דמי ביטוח למשתתפים מעל גיל 18 בחוגים עם פעילות ספורטיבית הינם 100 ₪.

35. דמי ביטוח למשתתפים מעל גיל 18 בחוגי אומנויות לחימה, כדורגל נשים, הוקי, כדורשת, מאמאנט, והחלקה הינם 290 ₪.

36. דמי ביטוח למשתתפים מעל גיל 18 בחוגים חד פעמיים הינם 90 ₪.

 

נוהל הנחות חוגים:

37. הנחות יינתנו לכל בית אב במידה וישנו רישום למס' חוגים החופפים במועדם

כמפורט:

• חוג שני – 10% הנחה, על המחיר הנמוך מבין השניים.

• חוג שלישי או יותר – מחיר מלא על החוג הראשון, 10% הנחה על החוג השני ו-15% הנחה על החוג השלישי ואילך.

38. כל נרשם רשאי להגיש בקשה להנחה בחוגים עד חודש מיום הרישום לחוג.

39. הבקשה תיבחן בוועדת הנחות בהתאם לסיבות הבקשה, והמסמכים המצורפים אליה. יובהר, כי בקשה שתגיע ללא כל המסמכים הנדרשים, לא תידון בוועדה.

40. ההשתתפות בחוג, טרם התקבלה החלטת הועדה בדבר הנחה, מותנית בהסדר תשלום מלא מיום תחילת הפעילות (במידה ותאושר הנחה, היא תחול גם על התשלום הראשון).

41. ההנחה תחול על שכר הלימוד לחודש בו הוגשה הבקשה ובלבד, שהוגשה עד ל-20 בחודש. בקשה שהוגשה לאחר 20 בחודש, אישור ההנחה יהא תקף לחודש העוקב. כך לדוגמא: בקשה שהוגשה ב-19 באוקטובר ואושרה, חישוב ההנחה יחול מחודש אוקטובר ואילך. ואילו בקשה שהוגשה ב-21 באוקטובר ואושרה, ההנחה תחול החל מחודש נובמבר ואילך.

תיעוד ופרסום:

42. מובהר כי המשתתף מאשר לכיוונים לצלם את הפעילות והמשתתפים ולעשות שימוש בצילומים אלה ע"פ שיקול דעתה וזאת לצרכי יח"צ והגברת המודעות הציבורית לפעילות המתקיימת

43. לכיוונים שמורה הזכות להעביר ללקוחותיה מידע ותוכן שאינו פרסומי ו/או שיווקי ועדכונים באמצעי התקשורת השונים, כולל מסרונים, דוא"ל, וואטסאפ ועוד.

44. בעת הרישום באתר, הנך נדרש/ת לסמן האם הנך מאשר/ת / לא מאשר/ת קבלת מידע פרסומי ו/או שיווקי, מאת חברת כיוונים.

חשוב!

חברת כיוונים, הנהלת המרכז הקהילתי ו/או מדריך החוג אינם אחראים על אובדן חפצים ו/או דברי ערך, שהובאו למוקד הקהילתי.

 

רישום לחוגים:

מוקד רישום ושירות לקוחות: טלפון: 08-6290069 |  פקס: 08-6290064 | דוא"ל: tel@kivunim7.co.il | רישום מקוון באתר האינטרנט: www.kivunim7.co.il

 

פניות הציבור:

אחראית על פניות הציבור, גב' רותי בובליל, עומדת לרשותכם בכל שאלה, הבהרה או תלונה הנוגעות לפעילות החברה. ניתן לפנות בכתב באמצעות הפקס. 08-6290003, או באמצעות הדוא"ל: rutib@kivunim7.co.il. יש לציין בפניה שם, כתובת וטלפון למענה או לבירורים. יובהר, כי המענה יינתן בכתב בלבד.

 

שינויים ועדכונים:

חברת כיוונים שומרת לעצמה את הזכות להכניס שינויים בשעות החוגים, לחלק את החוג לקבוצות על פי גיל ורמה או לא לפתוח חוג בשל מיעוט נרשמים.

 

נספח אישור הצהרת בריאות למבקש להתאמן בחוגי ספורט

(הנספח  מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות, אך הוא מיועד גם לנקבה )

1. הרופא של המשתתף לא אמר כי הוא סובל ממחלת לב.

2. המשתתף לא חש כאבים בחזה בזמן מנוחה , במהלך פעילות יומיומית ובעת ביצוע פעילות גופנית.

3. במהלך השנה החולפת המשתתף לא איבד שיווי משקל עקב סחרחורת ולא איבד את ההכרה.

4. רופא המשתתף לא אבחן שהמשתתף סובל ממחלת האסתמה ולכן בשלושת החודשים האחרונים המשתתף לא נזקק לטיפול תרופתי ולא סבל מקוצר נשימה או צפצופים.

5. אף אחד מבני המשפחה מדרגת קרבה ראשונה של המשתתף לא נפטר ממחלת לב או ממוות פתאומי בגיל מוקדם(לפני גיל 55 אם מדובר בגבר, ולפני גיל 65 אם זו אישה).

6. לא נאמר למשתתף ע"י רופא ב5- השנים האחרונות לבצע פעילות גופנית רק תחת השגחה רפואית.

7. המשתתף אינו סובל ממחלה קבועה (כרונית), שאינה נזכרת בשאלות לעיל ועשויה למנוע או להגביל אותו בביצוע פעילות גופנית

8. לנשים בהריון – ההיריון הנוכחי או כל הריון קודם לא הוגדר הריון בסיכון.

במידה ואינך מאשר את אחד מהסעיפים הנ"ל ( 8 – 1) , חובה על המשתתף בחוג  להפסיק את הרישום וההשתתפות במיידי ולהמציא לחברת כיוונים אישור רפואי לפיה הרופא מאשר כי אין סיכון לבריאותו בהשתתפות בחוג. חברת כיוונים תקבל  מתאמן שהמציא אישור שלא עברו 3 חודשים ממועד הנפקתו.

                                                                           

במידה והנך מאשר את כל הסעיפים הנ"ל ( 8 – 1) , באפשרותך להמשיך ולבצע רישום לחוג. בכל מקרה של שינוי במצבך הרפואי, יש להתייעץ עם רופא לגבי המשך פעילות בחוג.

9. הריני מצהיר כי קראתי והבנתי את כל השאלון הרפואי לטופס זה ומילאתי אותו בעצמי עבורי או עבור אחד מילדיי שהינם מתחת לגיל

10. אני מצהיר כי מסרתי ידיעות מלאות ונכונות אודות מצבי הרפואי בעבר ובהווה לפי השאלות שנשאלתי בנספח האמור. ידוע לי כי לאחר שנתיים מיום חתימתי על הצהרת בריאות זו,  אדרש להמציא  הצהרת בריאות חדשה.

מחלקת ספורט – חוגי אתנה "כל ילדה מנצחת":

1. ניתן להגיע ל-2 שיעורי ניסיון.

2. פתיחת כל חוג מותנית במספר מינימום של 8 נרשמות.

3. החיוב בגין דמי רישום, ערכת ציוד אישית (הכוללת: תלבושת, תיק וכדור) והשתתפות באירועי שיא כלולים במחיר הכללי.

4. לא יתקבל החזר כספי על ביטול החוג, התשלום שהתקבל מכסה את עלות הערכה שקיבלה התלמידה בעת הרישום.

5. החיוב עבור החוג מתבצע כתשלום גורף ושנתי על סך 300 ₪, ניתן לחלק את התשלומים ל-6 ,כל חודש בעלות של 50 ₪.

6. איסוף הילדות בסיום הפעילות הינו באחריות ההורים, בלבד. איסוף באמצעות נציג אחר, מחייב הודעה מראש למדריך החוג.

 

ביטול השתתפות:

• משתתפת הפורשת 30 יום או יותר, לאחר מועד הרישום, לא תקבל החזר כספי, התשלום שנגבה יהיה עבור הערכה שקיבלה בזמן ההרשמה.

• פרישה בגין סיבות רפואיות, במידה והמשתתפת לא קיבלה ערכת ציוד אישית, תזכה אותה בזיכוי להשתתפות בחוגי החברה ברגע ההחלמה או אפשרות להחלפת חוג מידית.

 

ביטוח:

• משתתפים בגילאי 3-18, מבוטחים דרך ביטוח תאונות אישיות תלמידים.

 

נוהל הנחות:

1. כל נרשם רשאי להגיש בקשה להנחה בחוגים, עד חודש מיום הרישום לחוג.

2. הבקשה תיבחן בוועדת הנחות בהתאם לסיבות הבקשה, והמסמכים המצורפים אליה. יובהר, כי בקשה שתגיע ללא כל המסמכים הנדרשים, לא תידון בוועדה.

חברת כיוונים מאחלת שנת פעילות פוריה ומהנה.

לשירותכם בכל עת,

יוסי דויטש
מנהל מחלקת קהילה