תקנון הקתדרה - כיוונים

תקנון הקתדרה לשנת הפעילות תש״ף 2019/20

* התקנון רשום בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד.

צוות הקתדרה רואה חשיבות עליונה בשירות הלקוח ובשביעות רצונו. הנוהל המפורט להלן נועד למנוע אי הבנות, ולאפשר לנו לתת לכם את השירות הטוב והיעיל ביותר.

נהלים כלליים:

1. שנת הפעילות תש״ף תחל ביום ראשון, א׳ אלול תשע"ט, 1/9/19 ותסתיים ביום ראשון, ח׳ בתמוז תש״ף, 30/6/20. חלק מהחוגים ממשיכים ברצף גם בחודשים יולי ואוגוסט, בהתאם לדרישות החוג.
2. פתיחת כל פעילות מותנית במספר מינימום של נרשמים.

רישום לחברות במועדון הקתדרה:

1. חברות במועדון הקתדרה מקנה לחברים מחירים מוזלים, הנחות והטבות בכל פעילות המתקיימת על-ידי הקתדרה כגון הרצאות, טיולים ומופעים וכן, במוסדות נוספים, אשר קיימת עימם התקשרות עם הקתדרה ונקבעה הטבה לחברי הקתדרה.
2. חברות במועדון אינה כוללת הטבה או הנחה ברכישת חוגים, או בכל הקשור לתשלומים נלווים (דמי הרשמה, ביטוח וכו’)
3. מגוון ההטבות והדרך למימושן, יובאו באמצעות דרכי הפרסום הדיגיטליים והמודפסים של הקתדרה.
4. הצטרפות לחבר מועדון כרוכה בתשלום חד פעמי בסך 50 ₪ לשנת הפעילות תש״ף ובמילוי טופס הרשמה למועדון. פרטי חבר המועדון ישמרו במאגר מידע של החברה.
5. החברות במועדון הינה אישית ואינה ניתנת להעברה.
6. מימוש ההטבה או הרכישה, מותנה בהצגת כרטיס חבר שיינתן לאחר רישום למועדון חברי הקתדרה.
7. חבר מועדון אשר יחליט לבטל חברותו, יעביר בקשתו בכתב ידנית אל משרדי הקתדרה או לדוא"ל katedra@kivunim7.co.il ויתבקש להשיב למשרדי הקתדרה את כרטיס חבר המועדון שקיבל בעת הצטרפותו.
8. לא יתקבל החזר כספי עבור ביטול החברות במועדון, למעט בקשת ביטול שהוגשה עד 7 ימי עסקים מתאריך ההצטרפות ותשלום דמי החבר.

הרצאות:

1. כרטיס המנוי הינו אישי. העברת מנוי תתאפשר רק לאחר מילוי טופס והסדרה במשרד הקתדרה.
2. ביטול השתתפות לאחר מפגש ראשון – יחויב המבטל בתשלום ערך יחסי של מפגש אחד. ביטול השתתפות לאחר מפגש שני – יחויב המבטל בתשלום מלא של שני מפגשים (לפי מחיר כרטיס בודד). החזר דומה לביטול מנוי עד מפגש שלישי. ביטול השתתפות לאחר המפגש הרביעי – לא יינתן ולא יבוצע זיכוי לפעילות אחרת.
3. משתתף אשר יפסיק את השתתפותו שלא על פי נוהל זה או ייעדר ממפגשים בודדים מכל סיבה שהיא, לא יוכל לקבל את כספו בחזרה ו/או זיכוי לפעילויות אחרות.
4. יחד עם זאת, במקרה של הפסקת פעילות עקב אילוץ בלתי צפוי, מיוחד וממושך, שאינו מאפשר השתתפות תקינה, יש לפנות מיידית למשרדי הקתדרה בכתב, ובצירוף מסמכים רלוונטיים. כל בקשה תיבדק לגופו של עניין. יש לשלוח את הבקשה מיד לאחר שאירע המקרה שגרם להפסקת ההגעה לפעילות.

טיולים:

כללי:

1. אין החזר כספי בגין היעדרות מטיול.
2. משתתף שנרשם לטיול ומבקש להעביר את מקומו למשתתף אחר בשל אי יכולתו לצאת לטיול, יוכל לבצע העברה ובתנאי שהודיע על כך מראש לרכזת הקתדרה, בוצעה הסדרת העברה בכתב ושינוי הרישום השמי.
3. טיול שנרשמו אליו מתחת ל 30- נרשמים, יבוטל והנרשמים לא יחויבו על עלותו.
4. כל הטיולים יצאו בשעה הנקובה בהתאם לפרסום, אלא אם יצאה הודעה אחרת לכל משתתפי הטיול. מאחרים לא יהיו זכאים לטיול חלופי ו/או לכל זיכוי אחר.
5. כיוונים שומרת לעצמה את הזכות לעשות שינויים בתאריכים ובמסלולי הטיולים על פי תנאי מזג האוויר, התנאים בשטח, המלצות גורמי ביטחון ואילוצים נוספים.
6. סדר הישיבה באוטובוס הוא ע"פ סדר העלייה. שורה ראשונה תשמש בעלי תפקידים ונכים ע"פ שיקול דעת המלווה. אין לשמור מקומות באוטובוס.
7. מחיר הטיולים אינו כולל כניסה לאתרים בתשלום, ערכות שמע וארוחות אלא אם צוין אחרת בפרסום.
8. בעת הרישום לטיולים תינתן עדיפות לחברי קתדרה ומנויים. רישום אורחים ו/או משתתפים חד פעמיים הינו בהתבסס על מקום פנוי, הודעה סופית תינתן לאורחים עד יום לפני מועד הטיול.

רישום לטיול וביטול רישום:

1. רישום לטיול יכנס לתוקף בעת מילוי טופס הרשמה לטיול וביצוע תשלום בכל אמצעי תשלום במשרדי הקתדרה.
2. ביטול רישום השתתפות בטיול עד 6 ימים לפני מועד הטיול לא יחוייב הנרשם כלל.
3. ביטול רישום לטיול 5 ימים לפני מועד הטיול יחוייב הנרשם בעלות דמי ביטול בסך 50 ₪.
4. ביטול רישום לטיול 4 ימים לפני מועד הטיול יחוייב הנרשם בעלות 50% ממחיר הטיול בתוספת דמי ביטול בסך 50 ₪.
5. ביטול ו/או היעדרות ממועד הטיול יחויב הנרשם במלוא מחיר הטיול.
6. כל ביטול הרשמה חייב להיעשות בכתב: בפקס, במייל או בדואר.
7. במקרים של הפסקת השתתפות מסיבות בריאותיות ומיוחדות תוגש בקשה בכתב וכפוף להצגת אישורים מתאימים, תבדוק הקתדרה כל מקרה לגופו. יש לשלוח את הבקשה מיד לאחר שאירע המקרה שגרם להפסקת ההגעה לפעילות. השלמת סיורים:
8. משתתף שיודיע עד 5 ימים לרכזת הקתדרה על אי השתתפות בטיול, יוכל לבצע השלמה לטיול אחר.
9. משתתף שלא הודיע מראש על היעדרותו הצפויה מסיור עד 5 ימים לפני מועד הטיול וביקש השלמה לטיול אחר, יחוייב בהתאם לסעיף 26.
10. השלמת הטיולים תעשה על בסיס מקום פנוי בלבד, בתיאום עם משרד הקתדרה. במעבר לסיורים מסוימים או פעילויות מסוימות, תיתכן תוספת תשלום.
11. אין להעביר זכאות לכל אדם אחר ללא אישור מראש ובכתב מאת רכזת הקתדרה.
12. בכל מקרה אין להעביר זכאויות משנת פעילות אחת לשנה אחרת.
13. מטייל אשר לא יגיע לטיול חלופי אשר אושר לו על פי בקשתו, לא יזוכה בטיול חלופי נוסף ויחוייב במלוא מחיר הטיול.

ביטוח:

הקתדרה ממליצה למטיילים לבטח את עצמם בביטוח תאונות אישיות, ביטוח רפואי ורכוש.

אירועי חוץ אופרה, מחול והצגות:

1. הקתדרה מעניקה שירות של נסיעות מאורגנות למופעי חוץ מיוחדים שלא מגיעים לבאר שבע. השתתפות בנסיעה מאורגנת של הקתדרה לאירועי חוץ כרוכה בתשלום עבור חבילת שירות הכוללת: כרטיס כניסה למופע, הסעה, ליווי מטעם הקתדרה והודעות מזכירות.
2. כל הנסיעות המאורגנות יצאו בשעה הנקובה בהתאם לפרסום, אלא אם יצאה הודעה אחרת לכל משתתפי אירוע החוץ. מאחרים לא יהיו זכאים לאירוע חלופי ו/או לכל זיכוי אחר.
3. ביטול השתתפות בנסיעה המאורגנת יתאפשר עד שבוע לפני מועד קיום הפעילות ובמקרה כזה יחויב המשתתף בסך 50 ₪ או 10% ממחיר החבילה )הסכום הגבוה מביניהם( – דמי ביטול. בשל התחייבותנו בפני מוסדות התרבות, בשבוע המופע, לא יינתן כל החזר כספי או זיכוי על ביטולים. תיעוד ופרסום:
4. הקתדרה/כיוונים רשאית לצלם את הפעילויות ולעשות שימוש בצילומים, על פי שיקול דעתה.
5. לקתדרה/כיוונים שמורה הזכות להעביר ללקוחותיה דברי פרסום ועדכונים באמצעי התקשורת השונים, כולל מסרונים, דוא"ל, וואטסאפ ובלבד, שהמשתתף חתם על אישור בכתב בדבר הסכמתו לאמור לעיל. פניות הציבור:
6. אחראית על פניות הציבור, גב' רותי בובליל, עומדת לרשותכם בכל שאלה, הבהרה או תלונה הנוגעות לפעילות החברה. ניתן לפנות בכתב באמצעות פקס: 08-6290003, או באמצעות דוא"ל: rutib@kivunim7.co.il. יש לציין בפניה שם, כתובת וטלפון למענה או לבירורים. יובהר, כי המענה יינתן בכתב בלבד.

הודעות לקתדרה:

יש לשמור עותק מכל מכתב הנשלח בדואר או בפקס וכן את אישור המשלוח. הקתדרה לא תתחשב בטענה שמכתב כלשהו נשלח בדואר או בפקס ולא הגיע, אלא בצירוף הוכחה לכך (כגון: אישור משלוח פקס, דף פירוט שיחות או אישור על דואר רשום). אם לא תצורף הוכחה, הנושא יטופל בהתאם למועד הפנייה החדש. המועד הקובע הוא תאריך קבלת הפנייה בכתב במשרדי הקתדרה.

  • נהלים אלה תקפים לשנת הפעילות תש״ף 2019/20.
  • הזכות לשינויים שמורה טל״ח.