תקנון הקתדרה - כיוונים

תקנון הקתדרה

תקנון הקתדרה – לשנת הפעילות תשע"ח 2018-19

צוות הקתדרה רואה חשיבות עליונה בשירות הלקוח ובשביעות רצונו. הנוהל המפורט להלן נועד למנוע אי הבנות, ולאפשר לנו לתת לכם את השירות הטוב והיעיל ביותר.

 

נהלים כלליים:

 1. שנת הפעילות תשע"ט תחל ביום ראשון, כ"ב אלול תשע"ט, 2/9/18 ותסתיים ביום ראשון, כ"ז בסיוון תשע"ט, 30/6/19. חלק מהחוגים ממשיכים ברצף גם בחודשים יולי ואוגוסט, בהתאם לדרישות החוג.
 2. כל משתתף יכול להגיע לשיעור ניסיון. לאחר שיעור ניסיון, אין להיכנס לחוג ללא הרשמה מוקדמת, וכן הסדרת התשלום מראש על מנת למנוע אי נעימות מהמשתתף.
 3. פתיחת כל חוג מותנית במספר מינימום של נרשמים.
 4. מחיר החוג יקבע בחישוב שנתי, אלא אם סוכם אחרת. יובהר כי מחיר החוג נקבע לאחר קיזוז חופשות וחגים כפי שמפורסם באתר "כיוונים" (להלן: "תשלום החוג").
 5. החיוב בגין ביטוח, דמי רישום וציוד נלווה כגון תלבושות וחומרים (בהתאם לחוג), יגבה בנפרד מתשלום החוג כמפורט בסעיף 4.
 6. משתתף הנרשם עד ה-15 לחודש יחויב בעבור חודש מלא. משתתף הנרשם לאחר ה-15 לחודש יחויב בעבור חצי חודש.
 7. תשלום באמצעות הוראת קבע בכרטיס אשראי יתבצע באתר האינטרנט.
 8. תשלום באמצעות חיוב מידי באשראי, צ'קים, הוראת קבע בנקאית או מזומן יתבצע במוקד רישום ושרות לקוחות הנמצא ברחוב הדסה 56 באר שבע. .
 9. במהלך שנת הפעילות עשויים לחול שינויים בימי/זמני הפעילות מסיבות שאינן תלויות בחברת כיוונים. הודעה על כך תימסר במסגרת החוג ו/או באמצעות מסרון ו/או באמצעות אתר האינטרנט של החברה ו/או באמצעות פייסבוק כיוונים.
 10. החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל שיעורים במהלך השנה בגלל אילוצים כגון מילואים, מחלה, אירוע עירוני וכו'. במקרה של היעדרות מדריך או ביטול חוג מסיבות טכניות, השיעור יושלם למשתתפים או שיבוצע החזר. אין התחייבות להחזר שיעורים ביום ובשעה הקבועים לחוג. תיאום מפגש חלופי יעשה ע"י המדריך.
 11. מובהר כי לא יבוצע החזר כספי בגין היעדרות מכל סיבה שהיא. במידה והפעילות תופסק בשל כוח עליון, הכספים יוחזרו להורים ככל שיבוצע שיפוי לחברת כיוונים.
 12. דמי רישום לא ייגבו עבור טיולים, הרצאות, קונצרטים, פעילויות חד פעמיות ואירועי חוץ.
 13. עלות הטיולים איננה כוללת כניסה לאתרים בתשלום וארוחות אלא אם צוין אחרת בפרסום.
 14. אין אפשרות לעבור מפעילות אחת לשנייה אלא בהסכמת מזכירות הקתדרה ועל-ידי הסדרת העברה בכתב במשרדי הקתדרה.

 

רישום לחברות במועדון הקתדרה

 1. חברות במועדון הקתדרה מקנה לחברים מחירים מוזלים, הנחות והטבות בכל פעילות המתקיימת על-ידי הקתדרה כגון הרצאות, טיולים ומופעים וכן במוסדות נוספים אשר קיימת עימם התקשרות עם הקתדרה ונקבעה עימם הטבה לחברי הקתדרה.
 2. חברות במועדון אינה כוללת הטבה או הנחה ברכישת חוגים, או בכל הקשור לתשלומים נלווים (דמי הרשמה , ביטוח וכו' )
 3. מגוון ההטבות והדרך למימושן, יובאו באמצעות דרכי הפרסום הדיגיטליים והמודפסים של הקתדרה
 4. הצטרפות לחבר מועדון כרוכה בתשלום חד פעמי על סך 50 ₪ לשנת הפעילות תשע"ט ובמילוי טופס הרשמה למועדון פרטי חבר המועדון ישמרו במאגר מידע של החברה.
 5. החברות במועדון הינה אישית ואינה ניתנת להעברה.
 6. מימוש ההטבה או הרכישה, מותנה בהצגת כרטיס חבר שיינתן לאחר רישום למועדון חברי הקתדרה.
 7. חבר מועדון אשר יחליט לבטל חברותו, יעביר בקשתו בכתב ידנית אל משרדי הקתדרה או לדוא"ל katedra@kivunim7.co.il ויתבקש להשיב למשרדי הקתדרה את כרטיס חבר המועדון שקיבל בעת הצטרפותו.
 8. לא יתקבל החזר כספי עבור ביטול החברות במועדון, למעט בקשת ביטול שהוגשה עד 7 ימי עסקים מתאריך ההצטרפות ותשלום דמי החבר.

 

רישום ותשלום לחוגים:

 1. הרישום לחוגים ייעשה בהצגת תעודת זהות, בה מופיע שמו של הנרשם לחוג/קורס.
 2. חתימה על טופס רישום חוגים, כולל הצהרת בריאות/הסכמה על תקנון הינה חובה לשם השתתפות.
 3. ההרשמה וההשתתפות בחוגי ספורט מסוימים מחייבת אישור רפואי של רופא, וכן הצהרת בריאות המשתתף.
 4. דמי הרישום הינם בסך 30 ₪ לכל חוג.
 5. החיוב עבור החוג מתבצע בראשית כל חודש עבור החודש השותף. החיוב הראשון יכלול תשלום בגין החודש השותף והחודש הבא אחריו.
 6. תשלום באמצעות הוראת קבע בכרטיס אשראי יתבצע באתר האינטרנט ואו במשרדי הקתדרה .
 7. תשלום באמצעות חיוב מיידי באשראי, צ'קים, ה.קבע בנקאית או מזומן יתבצע במוקד רישום ושירות לקוחות.
 8. במקרה של שינוי אמצעי תשלום לבקשת הלקוח, המצריך משיכת המחאות של הלקוח, יחויב הלקוח בדמי חיוב בעלות שוות ערך לגובה החיוב של חברת כיוונים ע"י הבנק.
 9. יובהר כי חברת כיוונים רשאית למסור מידע אודות פרטי הרישום או כל מידע אחר הנוגע להתקשרות עמה למשלם ולו בלבד. בקשת מידע כנ"ל על ידי גורם אחר מחייבת אישורו בכתב של המשלם.

 

ביטול השתתפות:

 1. הודעה על פרישה מחוג היא באחריותם הבלעדית של המשתתפים ולא של המאמן ו/או המדריך (הודעה למדריך אינה מהווה הודעה על פרישה). לא יבוצע החזר תשלומים ללא הודעה על ביטול/פרישה מחוג במועד וחתימה על טפסי ביטול במוקד רישום ושירות לקוחות ואו במשרדי הקתדרה.
 • משתתף הפורש לאחר שני שיעורים (כולל ניסיון) לא יחויב כלל. במידה וממשיך בחוג המשתתף יחויב בגין שיעורים אלו.
 • משתתף הפורש עד ה 15 בחודש יחויב בעבור חצי חודש. משתתף הפורש לאחר ה 15 לחודש יחויב בעבור חודש מלא.
 • משתתף הפורש 60 יום או יותר, לאחר מועד הרישום, יחויב בדמי ביטול בסכום השווה לשכר לימוד של חודש נוסף (מחיר מלא לפני הנחות).
 • ניתן לפרוש ולקבל החזר עד לתאריך ה- 31.3.19. לאחר תאריך זה יחויב המשתתף בתשלום עד סוף שנת פעילות החוגים, אין החזרים רטרואקטיביים ולא יתקבל החזר בגין התקופה שלפני ההודעה בכתב על הביטול.
 • פרישה בגין סיבות רפואיות תזכה את המשתתף בזיכוי להשתתפות בחוגי החברה ברגע ההחלמה או אפשרות להחלפת חוג מיידית.
 • החזרי כספים בגין ביטול/זיכוי יתבצעו תוך 45 ימי עסקים. בכל מקרה לא יוחזרו דמי רישום וביטוח.
 1. אי הודעה על ביטול השתתפות בכתב ו/או אי הופעה לפעילות לא תהווה סיבה לביטול ההשתתפות והחזר כספים.

 

ביטוח:

 1. דמי ביטוח למשתתפים מעל גיל 18 בחוגים ללא פעילות ספורטיבית הינם 70 ₪
 2. דמי ביטוח למשתתפים מעל גיל 18 בחוגים עם פעילות ספורטיבית הינם 100 ₪ ₪.
 3. דמי ביטוח למשתתפים מעל גיל 18 בחוגי אומנויות לחימה, כדורגל נשים, הוקי, כדורשת, מאמנט, והחלקה הינם 290 ₪.
 4. דמי ביטוח למשתתפים מעל גיל 18 בחוגים חד פעמיים הינם 90 ₪.
 5. ניתן לחתום על טופס ויתור ביטוח במוקד הרישום או במשרדי הקתדרה.

 

נוהל הנחות:

 1. הנחות יינתנו לכל בית אב במידה וישנו רישום למס' חוגים החופפים במועדם כמפורט:
  • חוג שני – 10% הנחה, על המחיר הנמוך מבין השניים.
  • חוג שלישי או יותר – מחיר מלא על החוג הראשון, 10% הנחה על החוג השני ו-15% הנחה על החוג השלישי ואילך.
 2. כל נרשם רשאי להגיש בקשה להנחה בחוגים, שהינה על פי המפורט בסעיף 35, עד חודש מיום הרישום לחוג.
 3. הבקשה תיבחן בוועדת הנחות בהתאם לסיבות הבקשה, והמסמכים המצורפים אליה. יובהר, כי בקשה שתגיע ללא כל המסמכים הנדרשים, לא תידון בוועדה.
 4. ההשתתפות בחוג, טרם התקבלה החלטת הועדה בדבר הנחה, מותנית בתשלום מלא עבור החודש הראשון (במידה ותאושר הנחה, היא תחול גם על התשלום הראשון).
 5. ההנחה תחול על שכר הלימוד לחודש בו הוגשה הבקשה ובלבד, שהוגשה עד ל-20 בחודש. בקשה שהוגשה לאחר 20 בחודש, אישור ההנחה יהא תקף לחודש העוקב. כך לדוגמא: בקשה שהוגשה ב-19 באוקטובר ואושרה, חישוב ההנחה יחול מחודש אוקטובר ואילך. ואילו בקשה שהוגשה ב-21 באוקטובר ואושרה, ההנחה תחול החל מחודש נובמבר ואילך.

 

הרצאות:

 1. כרטיס המנוי הינו אישי. העברת מנוי תתאפשר רק לאחר מילוי טופס והסדרה במשרד הקתדרה.
 2. ביטול השתתפות לאחר מפגש ראשון – יחויב המבטל בתשלום ערך יחסי של מפגש אחד. ביטול השתתפות לאחר מפגש שני – יחויב המבטל בתשלום מלא של שני מפגשים (לפי מחיר כרטיס בודד). החזר דומה לביטול מנוי עד מפגש שלישי. ביטול השתתפות לאחר המפגש הרביעי – לא יהיה כל החזר כספי ו/או זיכוי לפעילות אחרת.
 3. משתתף אשר יפסיק את השתתפותו שלא על פי נוהל זה או ייעדר ממפגשים בודדים מכל סיבה שהיא, לא יוכל לקבל את כספו בחזרה ו/או זיכוי לפעילויות אחרות.
 4. יחד עם זאת, במקרה של הפסקת פעילות עקב אילוץ בלתי צפוי, מיוחד וממושך, שאינו מאפשר השתתפות תקינה, יש לפנות מיידית למשרדי הקתדרה בכתב, ובצירוף מסמכים רלוונטיים. כל בקשה תיבדק לגופו של עניין. יש לשלוח את הבקשה מיד לאחר שאירע המקרה שגרם להפסקת ההגעה לפעילות.

 

טיולים:

כללי:

 1. אין החזר כספי בגין היעדרות מטיול.
 2. משתתף שנרשם לטיול ומבקש להעביר את מקומו למשתתף אחר בשל אי יכולתו לצאת לטיול, יוכל לבצע העברה ובתנאי שהודיע על כך מראש לרכזת הקתדרה, בוצעה הסדרת העברה בכתב ושינוי הרישום השמי.
 3. טיול שנרשמו אליו מתחת ל-30 נרשמים, יבוטל והנרשמים לא יחויבו על עלותו.
 4. כל הטיולים יצאו בשעה הנקובה בהתאם לפרסום, אלא אם יצאה הודעה אחרת לכל משתתפי הטיול. מאחרים לא יהיו זכאים לטיול חלופי ו/או לכל זיכוי אחר.
 5. כיוונים שומרת לעצמה את הזכות לעשות שינויים בתאריכים ובמסלולי הטיולים על פי תנאי מזג האוויר, התנאים בשטח, המלצות גורמי ביטחון ואילוצים נוספים.
 6. סדר הישיבה באוטובוס הוא ע"פ סדר העלייה. שורה ראשונה תשמש בעלי תפקידים ונכים ע"פ שיקול דעת המלווה. אין לשמור מקומות באוטובוס.
 7. עלות הטיולים איננה כוללת כניסה לאתרים בתשלום, ערכות שמע וארוחות אלא אם צוין אחרת בפרסום.
 8. בעת הרישום לטיולים תינתן עדיפות לחברי קתדרה ומנויים. רישום אורחים ו/או משתתפים חד פעמיים הינו בהתבסס על מקום פנוי, הודעה סופית תינתן לאורחים עד יום לפני מועד הטיול.

 

רישום לטיול וביטול רישום:

 1. רישום לטיול יכנס לתוקף בעת מילוי טופס הרשמה לטיול וביצוע תשלום בכל אמצעי תשלום במשרדי הקתדרה.
 2. ביטול רישום השתתפות בטיול עד 6 ימים לפני מועד הטיול לא יחוייב הנרשם כלל.
 3. ביטול רישום לטיול 5 ימים לפני מועד הטיול יחוייב הנרשם בעלות דמי ביטול בסך 50 ₪.
 4. ביטול רישום לטיול 4 ימים לפני מועד הטיול יחוייב הנרשם בעלות 50% מעלות תשלום הטיול בתוספת דמי ביטול בסך 50 ₪.
 5. ביטול ו/או היעדרות ממועד הטיול יחויב הנרשם במלוא עלות הרישום.
 6. כל ביטול הרשמה חייב להיעשות בכתב: בפקס, במייל או בדואר.
 7. במקרים של הפסקת השתתפות מסיבות בריאותיות ומיוחדות תוגש בקשה בכתב וכפוף להצגת אישורים מתאימים, תבדוק הקתדרה כל מקרה לגופו. יש לשלוח את הבקשה מיד לאחר שאירע המקרה שגרם להפסקת ההגעה לפעילות.

 

השלמת סיורים:

 1. משתתף שיודיע עד 5 ימים לרכזת הקתדרה על אי השתתפות בטיול, יוכל לבצע השלמה לטיול אחר.
 2. משתתף שלא הודיע מראש על היעדרותו הצפויה מסיור עד 5 ימים לפני מועד הטיול וביקש השלמה לטיול אחר, יחוייב בהתאם לסעיף 50.
 3. השלמת הטיולים תעשה על בסיס מקום פנוי בלבד, בתיאום עם משרד הקתדרה. במעבר לסיורים מסוימים או פעילויות מסוימות, תיתכן תוספת תשלום.
 4. אין להעביר זכאות לכל אדם אחר ללא אישור מראש ובכתב מאת רכזת הקתדרה.
 5. בכל מקרה אין להעביר זכאויות משנת לימוד אחת לשנה אחרת.
 6. מטייל אשר לא יגיע לטיול חלופי אשר אושר לו על פי בקשתו, לא יזוכה בטיול חלופי נוסף ויחוייב במלוא עלות הרישום.

 

ביטוח:

 1. הקתדרה ממליצה למטיילים לבטח את עצמם בביטוח תאונות אישיות, ביטוח רפואי ורכוש.

אירועי חוץ (אופרה, מחול והצגות):

 1. הקתדרה מעניקה שירות של נסיעות מאורגנות למופעי חוץ מיוחדים שלא מגיעים לבאר שבע. השתתפות בנסיעה מאורגנת של הקתדרה לאירועי חוץ כרוכה בתשלום עבור חבילת שירות הכוללת: כרטיס כניסה למופע, הסעה, ליווי מטעם הקתדרה והודעות מזכירות.
 2. כל הנסיעות המאורגנות יצאו בשעה הנקובה בהתאם לפרסום, אלא אם יצאה הודעה אחרת לכל משתתפי אירוע החוץ. מאחרים לא יהיו זכאים לאירוע חלופי ו/או לכל זיכוי אחר.
 3. ביטול השתתפות בנסיעה המאורגנת יתאפשר עד שבוע לפני מועד קיום הפעילות ובמקרה כזה יחויב המשתתף בסך 50 ₪ או 10% ממחיר החבילה (הסכום הגבוה מביניהם) – דמי ביטול. בשל התחייבותנו בפני מוסדות התרבות, בשבוע המופע, לא יינתן כל החזר כספי או זיכוי על ביטולים.

 

תיעוד ופרסום:

 1. הקתדרה/כיוונים רשאית לצלם את הפעילויות ולעשות שימוש בצילומים, על פי שיקול דעתה.
 2. לקתדרה/כיוונים שמורה הזכות להעביר ללקוחותיה דברי פרסום ועדכונים באמצעי התקשורת השונים, כולל מסרונים, דוא"ל, וואטסאפ ובלבד שהמשתתף חתם על אישור בכתב בדבר הסכמתו לאמור לעיל.

 

פניות הציבור:

אחראית על פניות הציבור, גב' רותי בובליל, עומדת לרשותכם בכל שאלה, הבהרה או תלונה הנוגעות לפעילות החברה. ניתן לפנות בכתב באמצעות הפקס. 08-6290003, או באמצעות הדוא"ל: rutib@kivunim7.co.il. יש לציין בפניה שם, כתובת וטלפון למענה או לבירורים. יובהר, כי המענה יינתן בכתב בלבד.

 

הודעות לקתדרה:

יש לשמור עותק מכל מכתב הנשלח בדואר או בפקס וכן את אישור המשלוח. הקתדרה לא תתחשב בטענה שמכתב כלשהו נשלח בדואר או בפקס ולא הגיע, אלא בצירוף הוכחה לכך (כגון: אישור משלוח פקס, דף פירוט שיחות או אישור על דואר רשום). אם לא תצורף הוכחה, הנושא יטופל בהתאם למועד הפנייה החדש. המועד הקובע הוא תאריך קבלת הפנייה בכתב במשרדי הקתדרה.

 

 • נהלים אלה תקפים לשנת הפעילות תשע"ח 2018-19.
 • הזכות לשינויים שמורה ט.ל.ח.