נהלים כלליים - כיוונים

נהלים כלליים

נוהל הגעה לצהרון:
נוהל חילופי משמרת (בוקר / צהריים):

על כל איש צוות להגיע למוקד 10 דק' לפני פתיחת הצהרון ולבצע את הפעולות הבאות:

1. למלא דף נוכחות של ילד הצהרון בכל יום, על צוות הצהרון לקבל מצוות הבוקר מידע על ילדי הצהרון (ממשיכים / הולכים הביתה).
2. להפריד את ילדי הצהרון מילדי הגן ולתחום את השטח באמצעות שולחנות. מומלץ שהשטח יהיה בחלק הפנימי של הגן, בימים נעימים יותר ניתן ששטח ההפרדה יהיה בחצר. אין לפזר את הילדים עד שאחרון ילדי הגן הולך הביתה.
3. להקפיד ולנעול את הדלת בכל כניסה ויציאה של הורה מהגן.
4. להקפיד שכל ילדי הצהרון יהיו בטווח ראיה עד שאחרון הילדים שלא שייך לצהרון הולך.
5. דלת הגן ושער הכניסה חייבים להיות נעולים בכל שעות היום!

נוהל מעבר ילדים ממבנה הגן בבוקר למבנה הצהרון:

1. איסוף הילדים מהגן יעשה באמצעות רשימה מעודכנת ובבדיקה עם הגננת של הבוקר אם הגיע הילד לגן.
2. איסוף חפצי הילדים.
3. הגעה לצהרון איטית ובטור כשהמדריכה מובילה.
4. בהגעה לצהרון לוודא שכל הילדים נכנסו למוקד.
5. על מובילת הצהרון /סייעת להגיע לגן ולזהות את ילדי הצהרון, לקבל מידע על הילדים (מי נעדר, מי הולך הביתה)
6. היציאה לגן הצהרון תתבצע כאשר איש צוות מוביל בראש טור.
7. לאחר שאחרון הילדים נכנס לצהרון יש להקפיד על נעילת דלתות.
8. הקבוצה שמגיעה מצטרפת לקבוצת הצהרון שהופרדה משאר ילדי הגן.
9. לאחר שכל הילדים הגיעו יש להקריא שמות ולוודא שכל מי שצריך להיות אכן נמצא.
10. במקרה והילד/ה לא נמצאים בצהרון, יש לשאול את הילדים הנוספים האם הילד/ה נכח בבוקר. במקרה והילד/ נכח/ה- יש ליצור קשר מיידי עם ההורים ולשאול לסיבת היעדרותו מהצהרון.
11. בכל מקרה, לאחר שלושה ימי היעדרות- מובילת הצהרון תיצור קשר עם ההורים ותברר מדוע הילד/ה לא מגיעים לצהרון.

נוהל במקרה יציאת ילד מהצהרון ללא רשות:

בשלב הראשון יש לחפש את הילד בשטח הגן והחצר. במקרה שאין מוצאים את הילד יש לנקוט בפעולות הבאות:

1. ללחוץ על לחצן מצוקה ואחר כך להודיע למשטרה.
2. לידע את האחראים: הרכזת, קצין בטחון, מחלקה.
3. לידע את ההורים.

נוהל שהייה בחצר:

1. בזמן השהיה של הקבוצה בחצר, על המדריכה להיות הילדים, באופן כזה שכל הילדים נמצאים בטווח ראייתה.
2. אין לאפשר לחלק מהילדים לשהות בזמן זה בתוך הגן בלא נוכחות מבוגר.
3. יש לשים לב שמשך השהייה בחצר לא יהיה ארוך מדיי, וכן שיהיה מותאם לתנאי מזג האוויר. אין לשהות בחצר כאשר מזג האוויר חם מדיי או קר מדיי.
4. משך שהיה מרבי בחצר: 20 דק'.
5. ארגז חול: יש לשמור על ניקיון החול, לכסותו.

נוהל שחרור ילדים:

1. חל איסור לשלוח ילד לחנייה.
2. סייעת הצהרון תעמוד בכניסה לגן ותשחרר את הילדים באופן אישי להורים או מי מטעמו.
3. באחריות ההורה להודיע לצוות הצהרון אם נשלח נציג אחר מטעמו לאסוף את הילד/ה.
4. רק אדם מוכר על פי זיהוי מוקדם מורשה להיכנס לצהרון.
5. אם האדם אינו מוכר על הצוות לקבל אישור מהרכזת או ממונה חלופי.
6. במקרה של הורים פרודים, ויש הסכם לגבי ראיית הילדים- באחריות ההורה להעביר הודעה בכתב לצוות הצהרון בגין איסוף הילד מהצהרון.
7. בגנים יקבעו תחנות יציאה: בשעה 16:00, בשעה 16:30 יתאפשר להורים להוציא את ילדיהם. בכל פעם, יש לנעול את השער + כיתת הגן.
8. אח/אחות מגיל 12 ומעלה יכול להוציא את הילד/ה מהגן.
9. אין לנהל שיחות עם ההורים במהלך שחרור הילדים.
10. לא תתאפשר כניסת הורים לכיתת הצהרון מבחינה בטיחותית ומהחשש לפגוע בילדים שהוריהם טרם באו לקחת אותם.
11. במקרה שילד/ה צריכים לצאת באופן קבוע מהצהרון- יודיעו על כך בכתב לגננת הצהרון ואז ניתן יהיה לשחרר את הילדים.

נוהל כיבוי אש:

באחריות צוות הצהרון לוודא כי קיים ציוד כיבוי אש תקין בכל מסגרת. ולבצע תרגול למצב חרום 3 פעמים בשנה.

נוהל עזרה ראשונה:

צוות הצהרון יוכשר להגיש עזרה ראשונה. הצוות ישתתף בקורס בין 44 שעות וכל שנתיים בקורס רענון בן 20 שעות.

1. חובה שבכל צהרון תהייה ערכת עזרה ראשונה.
2. מומלץ לדאוג לקוביות קרח זמינות לטיפול במכות יבשות.
3. הערכה תהיה בלתי נגישה לילדים.
4. אחת לחצי שנה תבוצע בקורת הערכה ע"י הרכזת.
5. באחריות צוות הצהרון ליידע את ההורים ואת הרכזת הפדגוגית בכל אירוע.

נוהל טיפול בתאונות:

מטרת נוהל זה להסדיר הטיפול בילד אשר נפגע במהלך הפעילות בצהרון.
סדר הפעולות במקרה של פגיעה בילד במהלך הצהרון שונה בין צהרון בגנים לבין צהרון בבתי הספר:

גני הילדים:

1. בגני הילדים מותקן לחצן מצוקה, עם קשר ישיר למוקד העירוני.
2. עם קבלת הקריאה במוקד העירוני 106- נשלחים כוחות הצלה לגן, בהתאם למקרה.
3. יש למסור לנציג המוקד העירוני: כתובת מלאה של הגן, שם איש צוות יול"א ומספר טלפון נייד להתקשרות.
4. במקרה של פגיעה חריגה של ילד/ה בשעות הצהרון יש ללחוץ על לחצן המצוקה.
5. יש לעדכן מיידית את הרכזת הפדגוגית.
6. הרכזת הפדגוגית תדווח על האירוע למנהלת מחלקת חינוך, אשר תעדכן את המחלקה לחינוך קדם יסודי.
7. אין להתקשר לכוחות הצלה אחרים.
8. יש לעדכן את ההורים באופן מיידי לגבי הפגיעה ואופן הטיפול.

בתי ספר:

1. חברת נטלי מגישה עזרה ראשונה לילדי בתי הספר.
2. במקרה של פגיעה חריגה של ילד/ה בשעות הצהרון יש להתקשר מיידית לחברת נטלי בטלפון שמספרו: 1-700-55-00-96.
3. עם קבלת הקריאה נשלח נציג מטעם חברת נטלי לביה"ס.
4. יש למסור לנציג חברת נטלי: כתובת מלאה של הגן, שם איש צוות הצהרון ומספר טלפון נייד להתקשרות.
5. יש לעדכן מיידית את הרכזת הפדגוגית.
6. הרכזת הפדגוגית תדווח על האירוע למנהלת מחלקת חינוך, אשר תעדכן את המחלקה לחינוך יסודי.
7. אין להתקשר לכוחות הצלה אחרים.
8. יש לעדכן את ההורים לגבי הפגיעה ואופן הטיפול.

הבהרות:

1. למען הסר ספק, יובהר כי על צוות הצהרון לדווח לרכזת הפדגוגית על כל אירוע חריג בגן.
2. אין בהוראות נוהל זה כדי לשלול מתן טיפול ראשוני על ידי הצוות לילד הנפגע.

נוהל פינוי:

1. המדריכה אחראית שהנפגע יקבל טיפול.
2. המדריכה תקרא למוקד בעזרת לחצן מצוקה.
3. המדריכה תודיע להורים על כל מקרה של היפגעות ילדם והם מחויבים להגיע מיידית.
4. במקרה של פציעה שהכשרתה של המדריכה מספיק יטופל הנפגע במקום.
5. אם נראה למדריכה כי דרוש טיפול נוסף, יועבר הנפגע ע"י אמבולנס או רכב פרטי המצויד בכסא בטיחות מתאים ובהסתמך על אישור הורים חתום מראש. במקביל ומיידית תועבר הודעה להורים.
6. ילד המועבר לטיפול רפואי ילווה ע"י מבוגר שימתין לו במקום עד גמר הטיפול.
7. המלווה יברר במקום את מצבו של הילד וידווח על כך מיידית לרכזת ולהורי הילד.
8. חובת הדיווח לרכזת תוך 24 שעות לאחר המקרה /אירוע.
9. הדיווח יעשה בטופס הרשמי "הודעה על תאונה/אירוע" של כיוונים, בכתב קריא ועם כל הפרטים המלאים והמדויקים, לגורמים ולבעלי התפקידים שצוינו בטופס הנ"ל (הדיווח יעשה גם אם הילד נעדר מהצהרון ו/או לא הומצאו אישורים רפואיים).
10. עותק של הטופס חייב להיות מצוי בתיק חרום בכל מסגרת חינוכית.
11. במידה וההורה מקבל הודעה לתשלום מחדר המיון- עליו להעבירה באופן מיידי למחלקת חינוך.

נוהל מצב חירום:

מצב מיוחד בעורף – מצב המוגדר כחירום על ידי שלטונות הצבא.
ירי טילים- במקרה של ירי טילים על באר שבע, לא תתקיים פעילות במסגרות יול"א, אלא אם הורה ראש העיר אחרת.

1. עם הכרזה על מצב מיוחד בעורף או במקרה של ירי טילים לעבר באר שבע, או כל מצב אחר המוגדר כמצב חירום, לא תתקיים פעילות במסגרות הצהרונים.
2. יש לברר במוקד העירוני 106 מהן ההנחיות המעודכנות.
3. במקרה של אזעקה במהלך יום הפעילות, יש לנהוג על פי הוראות הבטיחות ולהכניס את הילדים למרחב המוגן.
4. הוצאת ילד מצהרון במקרה של אזעקה במהלך יום הפעילות ייעשה רק על ידי הורי הילד ובכל מקרה, לא ישוחרר ילד על ידי מבוגר שאינו הורה הילד או האפוטרופוס שלו.
5. יובהר, כי על צוות הצהרון לקיים על בסיס שבועי תרגול כניסה לממ"ד או למקלט.
6. ההכרזה על מצב חירום נעשית על ידי גורמים שאינם קשורים לחברת כיוונים (ראש העיר או פיקוד דרום) ואינה החלטה של חברת כיוונים. פועל יוצא מכך, שהחלטה על החזרים כספיים בגין ביטול ימי פעילות תתקבל בכפוף להחלטות עירוניות והודעה על כך תצא באופן מרוכז לכלל ההורים רק לאחר פרסומה.

נוהל הדרכה:

איכות העשייה החינוכית נשענת על מערך התמיכה המקצועית הניתן למובילות התכנית.
מערך ההדרכה הוא אחד הרכיבים המהותיים ביותר במערך התמיכה הכולל הניתן למפעילי הצהרון.
במסגרת מערך ההדרכה נחשפים המדריכים למודלים שיסייעו להם למלא את תפקידם באיכות גבוהה ובהתאמה לצרכי הצהרון.

נוהל פיקוח:

צהרוני כיוונים נמצאים בפיקוח מתמיד של משרד הכלכלה ומנהל החינוך, המחלקה לחינוך קדם יסודי בעיריית באר שבע וזאת כדי להבטיח שאיכות העשייה החינוכית ורמתה יעמדו בקריטריונים שנקבעו כמחייבים על פי הצרכים ההתפתחותיים של הילדים הנהנים מהמסגרת.

נוהל טיפול בבעיות התנהגות:

מטרת נוהל זה להסדיר הטיפול בבעיית התנהגות במסגרת הצהרון.
הנוהל מגדיר שלבי הטיפול, אחריות ותהליכי טיפול (חינוכי ומשמעתי).
בעיית התנהגות הינה כל התנהגות החורגת מההתנהגות הנורמטיבית הנהוגה במסגרת הצהרון ואשר יש בה כדי לשבש את סדר היום בצהרון.

הטיפול:

1. דיווח על בעיית התנהגות של ילד בצהרון יועבר בכתב על ידי הגננת/מורה לרכזת הפדגוגית של הצהרון. הדיווח יכלול תיאור מפורט של ההתנהגות הבעייתית ויפורטו בו תאריכים, תיאורים מילוליים מפורטים, אופן הטיפול בבעיית ההתנהגות עד שלב הדיווח.
2. הרכזת הפדגוגית תגיע למסגרת בהקדם האפשרי ולא יאוחר מתום שני ימי עבודה מיום קבלת הדיווח, במטרה לבצע תצפית ישירה על המסגרת.
3. בתום התצפית ולאחר גיבוש מסקנותיה, תבנה הרכזת הפדגוגית תכנית לטיפול בבעיית ההתנהגות. בניית התכנית בתיאום ובשיתוף צוות הצהרון.
4. היה ונדרשת תכנית עיצוב התנהגות, ישולבו הורי הילד והתכנית תבוצע בשיתופם המלא.
5. הרכזת תבצע תצפית חוזרת לבחינת השינוי בתוך פרק זמן שלא יעלה על 7 ימים מיום גיבוש התכנית.
6. במידה ויימצא שיפור לטובה יש לעודד את הגננת/מורה לקיים שיחת משוב ותמריץ עם הילד.
7. במידה ולא יימצא שיפור, יוזמנו ההורים לשיחה משותפת עם צוות הצהרון והרכזת הפדגוגית ובה יוצגו בעיות ההתנהגות של הילד, התכנית שהוכנה והכשלים שנצפו. כמו כן, יוגדר פרק זמן לבחינת התנהגותו של הילד והתניית הישארותו במסגרת בשיפור התנהגותו.
8. היה ולאחר תום פרק זמן זה לא יחול שיפור, יוזמנו ההורים לשיחת התראה לפני הוצאה מהצהרון בפני מנהלת מחלקת חינוך והרכזת הפדגוגית ויוגדר פרק זמן אחרון בהחלט לבחינת התנהגות הילד.
9. הוצאת ילד מצהרון תתאפשר רק לאחר קיום כל השלבים המפורטים.
10. הגננת/מורה, הרכזת הפדגוגית ומנהלת מחלקת חינוך יתעדו בכתב את כל שלבי הטיפול בכל אחד מן המקרים.
11. יש לראות בהוצאת ילד מצהרון עקב בעיית התנהגות מקרה חריג שיש לפעול בכל האמצעים החינוכיים והמשמעתיים למניעתו.
12. עם הוצאת הילד מצהרון יבוצע גמר חשבון והחזר כספים בהתאם למועד הוצאת הילד.

נוהל ביטוח:

חברת כיוונים מבטחת את ילדי הצהרונים בביטוח צד ג', ובביטוח תאונות אישיות.

ביטחון ובטיחות- נוהל בטיחות
באופן כללי באחריותה של מובילת הצהרון:

1. להכיר ולהיות מודעת לאיומים העיקריים וכיצד הם משפיעים על התנהלות המסגרת בשגרה ובעת חרום, לבצע הכנות מקדימות ותרגולות למצב חירום. המצבים שיש להעירך להם: שריפה, רעידת אדמה, חומרים מסוכנים ופיגוע יחבלה למיניהם.
2. להכיר וללמוד את החוקים, ההוראות והנהלים הקשורים בבטיחותם של הילדים.
3. להכיר את הנורמות וכללי ההתנהגות ולהקפיד על יישומם. ללא "עיגול פינות".
4. להקפיד על ביצוע בדיקות תקופתיות למערכות הבטיחות- אש, חשמל, גז, מתקני חצר, תקרות תלויות ואישורן ע"י בודקים מוסמכים.
5. לקיים מעת לעת הדרכה והשתלמות לצוות בנושאי בטיחות, כולל ניתוח אירועי בטיחות.
6. להכיר ולזהות את הסכנות והסיכונים בסביבת הפעוט: בכיתה, בחצר ומתקנים, בפעילות, בציוד, במזון, בחומרי העבודה, באנשים. נטרול מפגעים.

ביטחון- אבטחת מבנה:

מטרת האבטחה במוסדות הגיל הרך היא למנוע ולהרתיע גורמים עוינים מביצוע פיגוע במבנה ובסביבתו הקרובה ע"י החדרת מטעני חבלה והנחתם בתוך הצהרון או סמוך לו. יש למנוע כניסת זרים לצהרון ללא רשות ולאפשר הזעקת סיוע ביטחוני בעת הצורך.
לצורך כך יינקטו הפעולות הבאות:

נוהל סריקות:

1. לפני הוצאת הילדים לחצר, על הסייעת לערוך סריקה בחצר ולוודא שהחצר בטוחה ואין בה מכשולים ו/או חפצים מסוכנים.
2. בימים הארוכים על הסייעת לקיים סריקת בוקר , הסריקה תסתיים לפני כניסת ראשון ילדים לצהרון.
3. הסריקה תכלול את כל שטח המבנה פנים וחוץ. בסריקה החיצונית תינתן הדעת לרכב זר, החונה בחנייה בקרבת הכניסה למבנה.
4. במהלך הסריקה תיבדק הגדר המקיפה את הצהרון.

נוהל מיגון הצהרון:

1. נעילת דלת הגן / כיתה + שער הגן לאורך כל שעות הפעילות.
2. הצבת מאבטח בצהרון- מעל 90 ילדים בצהרון.
3. אחת לשבוע יתקיים תרגול כניסה ויציאה לממ"ד ולמקלט.

 • עדכון מחירים

  הורים יקרים שימו לב, מחירי קייטנות הקיץ 2018 עודכנו. להלן המחירים המעודכנים: גני ילדים וחטיבות צעירות: מחזור א', יום קצר – 750 ₪ ללא שינוי מחזור א', יום ארוך – 1,050 ₪ ללא שינוי מחזור ב', יום קצר – במקום 990 ₪ – 861 ₪ מחזור ב', יום ארוך – במקום 1,390 ₪ – 1,295 […]

 • עדכון מחירי הקייטנות

  להלן המחירים המעודכנים: גני ילדים וחטיבות צעירות – מחזור א': יום קצר – 589 ₪ (במקום 750 ₪) יום ארוך – 836 ₪ (במקום 1,050 ₪)   פתיחת כל מוקד מותנית במינימום נרשמים. הורים שכבר ביצעו רישום: למשלמים בכרטיס אשראי –  הסכום לחיוב יבוצע בהתאם למחירים החדשים, במועד החיוב למשלמים בהמחאות – ניצור עמכם קשר […]

 • צהרונים

  הורים יקרים, כידוע לכם, לוח החופשות לצהרונים במסגרת תכנית ניצנים כולל 10 ימי פעילות בחופשות (כמפורט בלוח החופשות באתר משרד החינוך) לאור בקשות רבות מצד ההורים, הוחלט ע"י, עיריית באר שבע וחברת כיוונים, במסגרת הממלכתית-   על הוספת 4 ימי פעילות ארוכים : יומיים בחול המועד סוכות, יום באסרו חג סוכות ויום בל"ג בעומר. התעריף החודשי לצהרונים עודכן ל- 649 ₪ לחודש. […]

ספט'

24ספט'- 1 אוק'כל היוםמשחקי סוכה בלונדע דוד הראובני 25, באר שבעלונדע- מוזאון הילדים באר שבע
25ספט' - 27ספט' 259:30ספט' 27מוקדמות אליפות הטאקי בלונדע9:30 - 18:30 דוד הראובני 25, באר שבעלונדע- מוזאון הילדים באר שבע
25ספט'10:00- 10:45הענק הכי גנדרן בעולם10:00 - 10:45 אנילביץ 15 פינת מורדי הגטאותתיאטרון הפרינג'
25ספט' - 27ספט' 2510:00ספט' 27פסטיבל המדע ה 610:00 - 18:00 העצמאות 79, באר שבעפארק קרסו למדע
27ספט'19:00- 22:00ערב בצ'אטה במתחם הקטר19:00 - 22:00 שד' טוביהו 65 פינת עלי דיוויס, באר שבעמתחם הקטר 70414

אוק'

24ספט'- 1 אוק'כל היוםמשחקי סוכה בלונדע דוד הראובני 25, באר שבעלונדע- מוזאון הילדים באר שבע

נוב'

אין אירועים

דצמ'

אין אירועים

ינו'

אין אירועים

פבר'

אין אירועים

מרץ

אין אירועים

אפר'

אין אירועים

מאי

אין אירועים

יוני

אין אירועים

יולי

אין אירועים

אוג'

אין אירועים

חדשות חמות!

 • לקוחות נכבדים, ההרשמה לצהרונים דרך אתר כיוונים החל בחודש מאי והסתיימה ביום חמישי 30.8.2018 החל מיום א' 2.9.2018 בשעה 11:00 ההרשמה לצהרונים תתאפשר רק דרך מרכז שרות לקוחות ברחוב הדסה 56, ועל בסיס מקום פנוי בלבד. על מנת להימנע מאי נעימויות בעתיד, אנו מבקשים כי תקפידו על רישום עתידי בזמן שיוגדר. בברכת שנה טובה ושנת […]
 • שימו לב, מוקד רישום ושירות לקוחות יהיה סגור בין התאריכים 18.9-1.10. נשוב לפעילות רגילה בתאריך 2.10. בברכת שנה טובה 
 • הורים יקרים, ההרשמה לצהרוני גני הילדים ובתי הספר הסתיימה אך לאור הביקוש, אנו מאריכים את תקופת הרישום במסגרות שבהן נותרו מקומות פנויים עד יום חמישי, 30.08.18. לנרשמים כעת – יבוצע החיוב על ספטמבר ואוקטובר ב- 10/10/2018. לבירורים נוספים, ניתן לפנות למוקד שירות לקוחות במספר 08-6290069 בברכת שנה טובה, הנהלת כיוונים